A Központ elérhetőségei:
Szeged Biztonságpolitikai Központ - Szeged Centre for Security Policy
6720 Szeged Oroszlán u.2.
Tel.: +36 62 475-560
Tel./Fax: +36 62 475-290
Tóth László mobiltelefonszáma: +36 20 9465-169
e-mail: laszlo.toth@scsp.hu


A "Szeged Biztonságpolitikai Központ" Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Tudományos Akadémia, valamint a Szegedi Tudományegyetem közös akaratával jött létre.
A Központ Közalapítványi formában működik.
Székhelye: 6720 Szeged, Oroszlán u. 2.

2

A nevesített célok meghatározzák a Központ tevékenységét és feladatait.
Mindenek előtt a központ az euró-atlanti integráció elősegítése érdekében fejti ki tevékenységét.
Ennek keretében különösen a következők a feladatai:

3

A Központ tevékenysége három alappillérre épül:

1. a tudományos kutatásra,
2. az oktatásra,
3. és a tudományos ismeretterjesztésre
A fentiek megvalósítása érdekében többek között a következő tevékenységet fejti ki: A valóra váltás érdekében évente reprezentatív konferenciákat szervezünk. A konferenciák közötti időben a szomszédos országok politikusai, diplomatái, katonai, gazdasági vezetői számára kurzusokat rendezünk, valamint nemzetközi és hazai szakértők bevonásával biztonságpolitikai fórumokat, előadásokat tartunk a térségben élők, mindenek előtt az egyetemi hallgatók, és a felnövekvő ifjúság számára.

Rendezvényeinken bemutatjuk fiatal demokráciánk helyi, területi és országos elemeit, az önkormányzatiság megvalósulását, az ország, a térség (Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Bulgária, Jugoszlávia, Macedónia, Albánia, Görögország, Törökország, Bosznia - Hercegovina, Horvátország, Szlovénia) biztonságpolitikai törekvéseit, gazdasági lehetőségeit.
 
 

4

Lehetőséget biztosítunk a szomszédos országok a térségben lévő államok képviselői részére, hogy saját álláspontjukat kifejhessék, kapcsolatot teremtsenek.
Élő kapcsolatot biztosítunk a különböző nemzetközi szervezetek (úgymint ENSZ, EBESZ, EU, NYEU, NATO, WB, EBRD stb...) és a régióban lévő politikai, gazdasági, tudományos szervezetei között.

A Biztonságpolitikai Központ tudományos háttere, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerére alapozva képes a hazai és a térséget érintő aktuális eredmények gyors elemzésére, szakmai álláspont kialakítására, szakmai tanácsadására.

A Biztonságpolitikai Központ rendezvényeivel hozzájárul a térség euró-atlanti integrációjához, az eurorégiós térség a balkáni országok közötti kapcsolatok, párbeszéd kialakításához, elmélyítéséhez, a térség demokratizálódási folyamatának felgyorsításához, a bizalom és biztonság erősítéséhez, a válságok, megelőzéséhez és adott esetben az újjáépítéshez kapcsolódó konferenciák szervezéséhez.

A Szeged Biztonságpolitikai Központ rendelkezik a szükséges személyi, tárgyi feltételekkel, reprezentatív előadó termekkel.
Folyamatban van az információs központ és kézi könyvtár kialakítása, irodák bútorokkal, kommunikációs és irodatechnikai eszközökkel történő ellátása.

A Központ által szervezett programok lebonyolításához a folyó évben szükséges pénzügyi hátteret saját forrásból (önkormányzati támogatás, alapítói tőke, a térségben lévő vállalatok gazdálkodó egységek nemzetközi szervezetek támogatása), valamint pályázatok útján kívánunk biztosítani.2006. december 31-i közhasznú jelentés

SZEGED BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZPONT KÖZALAPÍTVÁNY

KIMUTATÁS

a vagyon felhasználásáról

adatok eFt-ban

Megnevezés
Előző évi összeg
Tárgyévi összeg
Változás
%
eFt
Saját tőke összesen
44.190
22.318
51,00%
-21.872
Induló tőke
1.000
1.000
100,00%
0
Induló tőke
 • növekedésére ható tényezők
-
-
-
-
 • csökkenésére ható tényezők
-
-
-
-
Tőkeváltozás
75.156
43.190
57,00%
-31.966
Tőkeváltozás
 • növekedésére ható tényezők
75.156
43.190
57,00%
-31.966
 • csökkenésére ható tényezők
-
-
-
-
  • közhasznú tev. bázisévi veszt.
-
-
-
-
  • vállalkozási tev. bázisévi veszt.
-
-
-
-
  • egyéb
-
-
-
-
Tárgyévi eredmény
-31.966
-21.872
68,00%
10.094
Tárgyévi eredmény
 • növekedesére ható tényezők
-
-
-
-
 • csökkenésére ható tényezők
-31.966
-21.872
68,00%
10.094

A Közalapítvány alapítói az Alapító okiratban úgy rendelkeztek, hogy az általuk rendelkezésre bocsátott pénzeszközökből 1.000 eFt törzsvagyonnak minősül, amely vagyonrész nem használható föl a működés során. Ezzel csak a Közalapítvány megszűnésekor lehet rendelkezni. Ez az összeg szerepel az Induló tőke sorában.

A tőkeváltozás pozitív összege a 2000. évi 10.363 eFt eredmény, a 2001. évi 21.951 eFt eredmény, a 2002. évi 11.332 eFt eredmény, a 2003. évi 27.398 eFt eredmény valamint a 2004. évi 4.112 eFt eredmény következménye, melyet a 2005. évi 31.966 eFt veszteség csökkentett. A tárgyévi eredmény 21.872 eFt veszteséget mutat, mely kizárólag a közhasznú tevékenység végzéséből adódott. A Közalapítvány 2006-ban vállalkozási tevékenységet nem végzett, így társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A Közalapítvány a szabad pénzeszközeit lekötött betétekben helyezte el, melynek eredményeként 779 eFt kamatbevétele keletkezett.

A deviza- és valutakészletek évközi mozgásából 537 eFt árfolyamnyeresége és 61 eFt árfolyamvesztesége keletkezett a Közalapítványnak, míg az év végi árfolyamra való átértékelés 206 eFt veszteséget okozott.

KIMUTATÁS

A cél szerinti juttatásokról

adatok eFt-ban

Megnevezés
Előző évi összeg
Tárgyévi összeg
Változás
%
eFt
Közhasznú tevékenység keretében nem pályázat útján nyújtott támogatás
1.925
500
26,00%
-1.425
ebből:
 • pénzbeli
1.925
500
26,00%
-1.425
 • nem pénzbeli
-
-
-
-

Juttatások összesen
1.925
500
26,00%
-1.425

Konferenciák közvetlen költségei
21.428
29.959
140,00%
8.531

A Közalapítvány, összhangban az Alapító okiratában foglaltakkal a közhasznú feladatainak ellátása érdekében többek között konferenciákon való részvételt támogatott. 2005-ben 825 eFt került támogatásként kifizetésre a konferenciák külföldi résztvevői számára. Ezen kívül a kuratórium döntése értelmében a Közalapítvány 1.100 eFt-tal egyéb célokat támogatott. A tárgyévben 500 eFt egyéb célú támogatás került kifizetésre.

2006-ban is jelentős eredményeket ért el a Közalapítvány a céljai megvalósítása terén, sőt munkája megerősítésre került Kelet-Európa felé. Az alapításkor kitűzött célok szerint a központ hozzá kíván járulni a térség euroatlanti integrációjához, az eurorégiós térség, a balkáni országok közötti kapcsolatok, párbeszéd kialakításához, elmélyítéséhez, a térség demokratizálódási folyamatának felgyorsításához, a bizalom és a biztonság erősítéséhez valamint a válságok megelőzéséhez.

KIMUTATÁS

A kapott támogatásokról

adatok eFt-ban

Támogató megnevezése
Cél
Előző évi összeg
Tárgyévi összeg
Változás
%
eFt
Központi költségvetési szerv
1.
8.607
13.076
152,00%
4.469
Elkülönített állami pénzalap
3.
225
1.100
489,00%
875
Helyi önkorményzat és szervei

-
-
-
-
Kisebbségi települési önkorm.

-
-
-
-
Települési önkorm. Társulása

-
-
-
-
Magánszemélyek

-
-
-
-
Egyéni vállalkozók

-
-
-
-
Jogi személyiségű társaságok

-
-
-
-
Közhasznú szervezetek

-
-
-
-
Külföldi szervezetek
2.
5.682
10.962
193,00%
5.280


Összesen

14.514
25.138
173,00%
10.624

A kapott támogatások felhasználási céljai:

 1. Meghatározott témájú tudományos konferenciák, kurzusok lebonyolítása, működés

 2. Közhasznú tevékenység során felmerülő költségek, ráfordítások fedezete

 3. Munkanélküli személy foglalkoztatása

A tárgyévben a kapott támogatások 56,4%-a származott központi költségvetési szervektől. Külföldi szervezetek 43,6%-os arányban nyújtottak támogatást, tehát 2006-ban is a költségvetési szervektől érkező támogatások képviselték a bevételekben a legnagyobb arányt, de a külföldi támogatás jelentős aránya a közalapítvány nemzetközi ismertségének és munkájának elismerését tükrözi. A közalapítvány 2004-ben 1.338 eFt fejlesztési támogatásban részesült, mely a számviteli törvény értelmében elhatárolásra került és mind 2005-ben, mind 2006-ban 177 eFt jelent meg belőle rendkívüli bevételként.

KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

adatok eFt-ban

Megnevezés
Előző évi összeg
Tárgyévi összeg
Változás
%
eFt
Pénzbeli kifizetések összesen
10.627
9.775
92,00%
-852
 • munkabérek
-
-
-
-
 • tiszteletdíjak, megbízási díjak
9.605
8.995
94,00%
-610
 • költségtérítések
1.022
780
76,00%
-242
 • egyéb pénzbeli kifizetések
-
-
-
-
Természetbeni juttatások
-
-
-
-
Értékpapír juttatások
-
-
-
-
Adott kölcsönök összege
-
-
-
-
 • kamatmentes kölcsönök
-
-
-
-
 • fizetendő kamat
-
-
-
-
Egyéb juttatások
-
-
-
-

Összesen
10.627
9.775
92,00%
-852

 

A Közalapítvány vezető tisztségviselői 2006. évben is díjazás nélkül látták el feladatukat. A kuratórium elnöke az elnöki teendőket továbbra is díjazás nélkül látta el, a számára kifizetett megbízási díj, mint projekt-igazgatónak, a konferenciák szervezési, lebonyolítási, koordinálási feladatainak ellátásáért került számfejtésre. A kifizetett költségtérítés az elnöki teendők ellátása érdekében felmerült utazási költségek fedezeteként a törvényekben meghatározott mértékkel került elszámolásra.

Szeged, 2007. május 21.

Dr Tóth László

a kuratórium elnöke

2006. december 31-i közhasznú jelentés

2/3


2005. december 31-i közhasznú jelentés

SZEGED BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZPONT KÖZALAPÍTVÁNY

KIMUTATÁS

a vagyon felhasználásáról

                                                                                                                        adatok eFt-ban

                        Megnevezés                          Előző évi         Tárgyévi                    Változás

                                                                         összeg             összeg                    %              eFt

Saját tőke összesen                                      76.156               44.190                   58%    -31.966

Induló tőke                                                       1.000                 1.000                 100%               0

Induló tőke

-         növekedésére ható tényezők                           -                      -                           -              -

-         csökkenésére ható tényezők                           -                      -                           -              -

Tőkeváltozás                                                   71.044              75.156                  106%       4.112

Tőkeváltozás

-    növekedésére ható tényezők                    71.044              75.156                  106%       4.112

-         csökkenésére ható tényezők                           -                      -                           -              -

= közhasznú tev. bázisévi veszt.                       -                      -                            -             -

= vállalkozási tev. bázisévi veszt.                   -                      -                           -             -

= egyéb                                                            -                      -                           -             -

Tárgyévi eredmény                                             4.112            -31.966                   15%    -36.078

Tárgyévi eredmény

-         növekedesére ható tényezők                      4.112                    -                           -         - 4.112

-         csökkenésére ható tényezők                           -               -31.966                        -        -31.966

A Közalapítvány alapítói az Alapító okiratban úgy rendelkeztek, hogy az általuk rendelkezésre bocsátott pénzeszközökből 1.000 eFt törzsvagyonnak minősül, amely vagyonrész nem használható föl a működés során. Ezzel csak a Közalapítvány megszűnésekor lehet rendelkezni. Ez az összeg szerepel az Induló tőke sorában.

A tőkeváltozás pozitív összege a 2000. évi 10.363 eFt eredmény, a 2001. évi 21.951 eFt eredmény, a 2002. évi 11.332 eFt eredmény, a 2003. évi 27.398 eFt eredmény valamint  a 2004. évi 4.112 eFt eredmény következménye. A tárgyévi eredmény 31.966 eFt veszteséget mutat, mely kizárólag a közhasznú tevékenység végzéséből adódott. A Közalapítvány 2005-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A Közalapítvány a szabad pénzeszközeit lekötött betétekben helyezte el, melynek eredményeként 1.743 eFt kamatbevétele keletkezett.

A deviza- és valutakészletek évközi mozgásából 344 eFt árfolyamnyeresége és 108 eFt árfolyamvesztesége keletkezett a Közalapítványnak, míg az év végi árfolyamra való átértékelés 667 eFt nyereséget okozott.

KIMUTATÁS

A cél szerinti juttatásokról

                                                                                                                        adatok eFt-ban

 

                        Megnevezés                          Előző évi         Tárgyévi                    Változás

                                                                         összeg             összeg                     %             eFt

Közhasznú tevékenység keretében

nem pályázat útján nyújtott támogatás                2.686                  1.925                  72%          -761

ebből:  - pénzbeli                                             2.686                  1.925                  72%          -761

            - nem pénzbeli                                          -                       -                       -                 -

Juttatások összesen                                       2.686                  1.925                   72%        -761

Konferenciák közvetlen költségei               64.558                21.428                   33%   -43.130

A Közalapítvány, összhangban az Alapító okiratában foglaltakkal a közhasznú feladatainak ellátása érdekében többek között konferenciákon való  részvételt  támogat. 2004-ben 1.986 eFt, 2005-ben 825 eFt került támogatásként kifizetésre a konferenciák külföldi résztvevői számára. Ezen kívül a kuratórium döntése értelmében a Közalapítvány 1.100 eFt-tal egyéb célokat támogatott.

2005-ben is jelentős eredményeket ért el a Közalapítvány a céljai megvalósítása terén, sőt munkája kiterjesztésre került Kelet-Európa felé. Az alapításkor kitűzött célok szerint a központ hozzá kíván járulni a térség euroatlanti integrációjához, az eurorégiós térség, a balkáni országok közötti kapcsolatok, párbeszéd kialakításához, elmélyítéséhez, a térség demokratizálódási folyamatának felgyorsításához, a bizalom és a biztonság erősítéséhez valamint a válságok megelőzéséhez.

KIMUTATÁS

A kapott támogatásokról

                                                                                                                      adatok eFt-ban

            Támogató megnevezése       Cél      Előző évi         Tárgyévi                    Változás

                                                                         összeg             összeg                      %           eFt

Központi költségvetési szerv                1.          5.267                8.607                  163%       3.340

Elkülönített állami pénzalap                                   612                    225                    37%       - 387 

Helyi önkorményzat és szervei                              -                         -                         -               -

Kisebbségi települési önkorm.                              -                         -                         -               -

Települési önkorm. Társulása                               -                         -                         -               -

Magánszemélyek                                                 -                         -                         -               -

Egyéni vállalkozók                                               -                         -                         -               -

Jogi személyiségű társaságok                               -                        -                           -               -

Közhasznú szervezetek                        3.        28.661                   -                         -        - 28.661

Külföldi szervezetek                            2.        56.843                5.682                    10%   - 51.161

Összesen                                                      91.383             14.514                    16%   -76.869

A kapott támogatások felhasználási céljai:

1.                  Meghatározott témájú tudományos konferenciák, kurzusok lebonyolítása, működés

2.                  Közhasznú tevékenység során felmerülő költségek, ráfordítások fedezete

3.                  Konferenciák, kurzusok szervezése, alapítványi célok megvalósítása, működés

A tárgyévben a kapott támogatások 59,3%-a származott központi költségvetési szervektől. Külföldi szervezetek 39,1%-os arányban nyújtottak támogatást, tehát 2005-ben a költségvetési szervektől érkező támogatások képviselték a bevételekben a legnagyobb arányt, de a külföldi támogatás jelentős aránya a közalapítvány nemzetközi ismertségének és munkájának elismerését tükrözi. A közalapítvány 2004-ben 1.338 eFt fejlesztési támogatásban is részesült, mely a számviteli törvény értelmében elhatárolásra került és 2005-ben 177 eFt jelent meg belőle rendkívüli bevételként.

KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

                                                                                                                      adatok eFt-ban

                        Megnevezés                          Előző évi         Tárgyévi                    Változás

                                                                         összeg             összeg                    %           eFt

Pénzbeli kifizetések összesen                           10.480            10.627                 101%           147

-         munkabérek                                                    -                      -                      -                   -

-         tiszteletdíjak, megbízási díjak                    9.100             9.605                  106%           505

-         költségtérítések                                           1.380              1.022                    74%         - 358

-         egyéb pénzbeli kifizetések                               -                      -                      -                   -

Természetbeni juttatások                                        -                      -                      -                   -

Értékpapír juttatások                                              -                      -                      -                   -

Adott kölcsönök összege                                       -                      -                      -                   -

-         kamatmentes kölcsönök                                 -                      -                      -                   -

-         fizetendő kamat                                              -                      -                      -                   -

Egyéb juttatások                                                    -                      -                      -                   -

Összesen                                                       10.480            10.627                 101%           147   

A Közalapítvány vezető tisztségviselői 2005. évben is díjazás nélkül látták el feladatukat. A kuratórium elnöke az elnöki teendőket továbbra is díjazás nélkül látta el, a számára kifizetett megbízási díj a konferenciák szervezési, lebonyolítási, koordinálási feladatainak ellátásáért került számfejtésre. A kifizetett költségtérítés az elnöki teendők ellátása érdekében felmerült utazási költségek fedezeteként a törvényekben meghatározott mértékkel került elszámolásra.

Szeged, 2006. május 25.

Tóth László

a kuratórium elnöke

 

2005. december 31-i közhasznú beszámoló mérlege

 


 

 

2004. december 31-i közhasznú jelentés

 

SZEGED BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZPONT KÖZALAPÍTVÁNY

 

 

KIMUTATÁS

a vagyon felhasználásáról

 

                                                                                                                        adatok eFt-ban

 

                        Megnevezés                          Előző évi         Tárgyévi                    Változás

                                                                         összeg             összeg                    %              eFt

 

Saját tőke összesen                                      72.044               76.156                 106%        4.112

Induló tőke                                                       1.000                 1.000                 100%               0

Induló tőke

-         növekedésére ható tényezők                           -                      -                           -              -

-         csökkenésére ható tényezők                           -                      -                           -              -

Tőkeváltozás                                                   43.646              71.044                  163%     27.398

Tőkeváltozás

-    növekedésére ható tényezők                    43.646              71.044                  163%     27.398

-         csökkenésére ható tényezők                           -                      -                           -              -

= közhasznú tev.tárgyévi veszt.                     -                      -                           -             -

= vállalkozási tev.tárgyévi veszt.                              -                      -                           -             -

= egyéb                                                           -                      -                           -             -

Tárgyévi eredmény                                          27.398                4.112                    15%    -23.286

Tárgyévi eredmény

-         növekedesére ható tényezők                    27.398                 4.112                   15%     -23.286

-         csökkenésére ható tényezők                           -                      -                           -              -

 

 

A Közalapítvány alapítói az Alapító okiratban úgy rendelkeztek, hogy az általuk rendelkezésre bocsátott pénzeszközökből 1.000 eFt törzsvagyonnak minősül, amely vagyonrész nem használható föl a működés során. Ezzel csak a Közalapítvány megszűnésekor lehet rendelkezni. Ez az összeg szerepel az Induló tőke sorában.

 

A tőkeváltozás pozitív összege a 2000. évi 10.363 eFt eredmény, a 2001. évi 21.951 eFt eredmény a 2002. évi 11.332 eFt eredmény valamint a 2003. évi 27.398 eFt eredmény következménye. A tárgyévi eredmény 4.112 eFt összegben kizárólag a közhasznú tevékenység eredményéből adódott. A Közalapítvány 2004-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

 

A Közalapítvány a szabad pénzeszközeit lekötött betétekben helyezte el, melynek eredményeként 2.923 eFt kamatbevétele keletkezett.

 

A deviza- és valutakészletek évközi mozgásából 71 eFt árfolyamnyeresége és 1.118 eFt árfolyamvesztesége keletkezett a Közalapítványnak, míg az év végi árfolyamra való átértékelés 968 eFt veszteséget okozott.

KIMUTATÁS

A cél szerinti juttatásokról

                                                                                                                        adatok eFt-ban

 

                        Megnevezés                          Előző évi         Tárgyévi                    Változás

                                                                         összeg             összeg                     %             eFt

 

Közhasznú tevékenység keretében

nem pályázat útján nyújtott támogatás     2.093                  2.686                128%           593

ebből:  - pénzbeli                                             2.093                  2.686                128%           593

            - nem pénzbeli                                          -                       -                       -                 -

 

Juttatások összesen                                       2.093                  2.686                128%          593

 

Konferenciák közvetlen költségei               68.274                64.558                 95%      - 3.716

 

A Közalapítvány, összhangban az Alapító okiratában foglaltakkal a közhasznú feladatainak ellátása érdekében többek között konferenciákon való  részvételt  támogat. 2003-ban 1.793 eFt, 2004-ben 1.986 eFt került támogatásként kifizetésre a konferenciák külföldi résztvevői számára. Ezen kívül a kuratórium döntése értelmében a Közalapítvány 700 eFt-tal egyéb célokat támogatott.

 

2004-ben is jelentős eredményeket ért el a Közalapítvány a céljai megvalósítása terén, sőt munkája kiterjesztésre került Kelet-Európa felé. Az alapításkor kitűzött célok szerint a központ hozzá kíván járulni a térség euroatlanti integrációjához, az eurorégiós térség, a balkáni országok közötti kapcsolatok, párbeszéd kialakításához, elmélyítéséhez, a térség demokratizálódási folyamatának felgyorsításához, a bizalom és a biztonság erősítéséhez valamint a válságok megelőzéséhez.

 

 

KIMUTATÁS

A kapott támogatásokról

                                                                                                                      adatok eFt-ban

 

            Támogató megnevezése       Cél      Előző évi         Tárgyévi                    Változás

                                                                         összeg             összeg                      %           eFt

 

Központi költségvetési szerv                1.          9.705                5.879                    61%     - 3.826

Elkülönített állami pénzalap                                  -                         -                         -                           -

Helyi önkorményzat és szervei                 -                         -                         -                           -

Kisebbségi települési önkorm.                  -                         -                         -                           -

Települési önkorm. Társulása                   -                         -                         -                           -

Magánszemélyek                                                 -                         -                         -                           -

Egyéni vállalkozók                                               -                         -                         -                           -

Jogi személyiségű társaságok               2.              179                   -                        -             - 179

Közhasznú szervezetek                        3.        32.000              28.661                    90%     - 3.339

Külföldi szervezetek                            2.        65.783              56.843                    86%     - 8.940

 

Összesen                                                      107.667             91.383                    85%   -16.284

A kapott támogatások felhasználási céljai:

 

1.                  Meghatározott témájú tudományos konferenciák, kurzusok lebonyolítása, működés

2.                  Közhasznú tevékenység során felmerülő költségek, ráfordítások fedezete

3.                  Konferenciák, kurzusok szervezése, alapítványi célok megvalósítása, működés

 

A tárgyévben a kapott támogatások 6,4%-a származott központi költségvetési szervektől, míg egy másik közalapítványtól megpályázott összeg a támogatások 31,4%-át tette ki. Külföldi szervezetek 62,2%-os arányban nyújtottak támogatást, tehát 2004-ben is a külföldről érkező támogatások képviselték a bevételekben a legnagyobb arányt, mely a közalapítvány nemzetközi ismertségének és munkájának elismerését tükrözi. A közalapítvány 1.338 eFt fejlesztési támogatásban is részesült, mely a számviteli törvény értelmében elhatárolásra került és 2004-ben 89 eFt jelent meg belőle rendkívüli bevételként.

 

KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

 

                                                                                                                      adatok eFt-ban

 

                        Megnevezés                          Előző évi         Tárgyévi                    Változás

                                                                         összeg             összeg                    %           eFt

 

Pénzbeli kifizetések összesen                              8.843            10.480                 119%        1.637

-         munkabérek                                                    -                      -                      -               -

-         tiszteletdíjak, megbízási díjak                    8.203             9.100                  111%           897

-         költségtérítések                                              640              1.380                  216%         740

-         egyéb pénzbeli kifizetések                                          -                      -                      -               -

Természetbeni juttatások                                        -                      -                      -               -

Értékpapír juttatások                                              -                      -                      -               -

Adott kölcsönök összege                                       -                      -                      -               -

-         kamatmentes kölcsönök                                 -                      -                      -               -

-         fizetendő kamat                                              -                      -                      -               -

Egyéb juttatások                                                    -                      -                      -               -

 

Összesen                                                          8.843            10.480                 119%         1.637 

 

A Közalapítvány vezető tisztségviselői 2004. évben is díjazás nélkül látták el feladatukat. A kuratórium elnöke az elnöki teendőket továbbra is díjazás nélkül látta el, a számára kifizetett megbízási díj a konferenciák szervezési, lebonyolítási, koordinálási feladatainak ellátásáért került számfejtésre. A kifizetett költségtérítés az elnöki teendők ellátása érdekében felmerült utazási költségek fedezeteként a törvényekben meghatározott mértékkel került elszámolásra.

 

Szeged, 2005. május 25.

 

 

 

Tóth László

a kuratórium elnöke


SZEGED BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZPONT KÖZALAPÍTVÁNY 2004. december 31-i közhasznú beszámoló mérlege


© Szeged Biztonságpolitikai Központ 2000-2006